canadian pharmacy drugs
   
   

      PEYGAMBERİMİZ (SAV) MEHDİ AS'IN ÇOCUKLUĞUNDA SAÇLARININ PARLAK VE DALGALI GENÇLİK DÖNEMİNDE İSE AYRICA ORTADAN AYRIK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR.

      MEHDİ CEMAATİNDE SÜREKLİ BİR MÜNAFIK TEMİZLİĞİ OLACAK DOLAYISIYLA HAK CEMAAT HEP AZ SAYIDA OLACAKTIR.

      Hz. Mehdi (as)'ın yanında güvenilir 30 yardımcısı olacaktır.

      HZ. MEHDİ (AS) İÇİN DE ÖLDÜ BU BAŞKASI DENECEKTİR

      

 
 
   HZ. İSA'NIN İNİŞİ VE HZ. MEHDİ'NİN ÇIKIŞI, EHLİ SÜNNET İTİKADINDA "İNKARI MÜMKÜN OLMAYAN" KONULARDIR


Hz. Peygamberimiz Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi'nin zuhurunu müjdelemiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:

"...Dünyanın ömüründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim'den bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır." (Sünen Ebu Davud, Cilt 14 s. 402)

Ehli sünnet inancında (Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki mezheplerinde) Hz.
Mehdi'nin geleceği, Hz. İsa'nın gökten ineceği ve namazda Hz. Mehdi'yi imamlığa geçireceği Ehl-i sünnet itikadı olarak sabittir. Ehl-i sünnet inancı olmayan, hadisleri kabul etmeyen kimselerin ise Hz. İsa'nın gelişini ve Mehdi inancını kabul etmemeleri normaldir.

Ancak yüzlerce yıldır aynı sağlam itikadı benimsemiş olan Ehl-i sünnet ulemasından Hz. İsa'nın ineceğini ve Hz. Mehdi'nin gelişini reddeden olmamış, alimlerimiz "tam bir uyum içinde" Müslümanları bu konularla müjdelemişlerdir.

Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Hanbeli mezhebinin
imamı İmam-ı Hanbel Hazretleri, Maliki mezhebinin imamı İmam-ı Malik Hazretleri, Şafii mezhebinin imamı İmam-ı Şafi Hazretleri Hz. İsa'nın yeniden
dünyaya döneceğini, Hz. Mehdi'nin zuhur edeceğini bildirmişlerdir. Ehli sünnetin bu dört büyük mezhebinin imamları hepsi mutlak müçtehiddir. Bu mutlak müçtehidlerin dışında, tüm büyük İslam alimleri de ahir zamanda İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağını, Hz. İsa'nın geleceğini, Hz. Mehdi'nin
çıkacağını söylemişlerdir.

Örneğin mezhep imamız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişi konularının "inkarı mümkün olmayan konular" olduğunu şöyle bildirmektedir:

Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)'ın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Mehdi (as)'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. (Fıkhı Ekber Tercümesi, İmamı Azam Ebu Hanife, Hazırlayan Ali Rıza Kaşeli, s. 99)

Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Hanbeli mezhebinin imamı İmam-ı Hanbel Hazretleri, Maliki mezhebinin imamı İmam-ı Malik Hazretleri, Şafii mezhebinin imamı İmam-ı Şafi Hazretleri Hz. İsa'nın yeniden dünyaya döneceğini, Hz. Mehdi'nin zuhur edeceğini bildirmişlerdir. Ehli sünnetin bu dört büyük mezhebinin imamları hepsi mutlak müçtehiddir. Bu mutlak müçtehidlerin dışında, tüm büyük İslam alimleri de ahir zamanda İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağını, Hz. İsa'nın geleceğini, Hz. Mehdi'nin çıkacağını söylemişlerdir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Yayınlarına Göre Bu Konular, ‘Ehli Sünnet İnancında Bir İtikad Konusu'dur

Ehli sünnet mezhepleri Hz. İsa'nın yeryüzüne kıyamete yakın bir dönemde geri geleceğine, Deccal'in çıkışından sonra yeryüzüne ineceğine, Deccal'i etkisiz hale getireceğine, domuzları öldüreceğine (domuz eti yemenin haram olduğunu bildireceğine), namaz kılarken Kabe'ye yöneleceğine ittifak etmişlerdir. Bu konudaki muhalefeti sapıklık sayarlar. (Mezhepler Arasındaki Farklar, El Fark Beynel Fırak, El İmam Ebu Mansur Abdulkadır b. Tahir b. Muhammed el Bağdadi, Önsöz ve Notlarıyla Çeviren Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, s. 253, 270)

Ehl-i sünnet inancına göre İslam akaidinde on büyük kıyamet alameti sabittir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişi de bu alametlerdendir. Bu alametleri herkes bilir ve bunların inkarı mümkün değildir.


Madem Hz. İsa gelmeyecek, Hz. Mehdi çıkmayacak o zaman bu telaş niye?

Hz. İsa'nın  ikinci kez yeryüzüne geleceğine ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışına inanmadıklarını söyleyen kimselerin, amansız bir telaş içerisinde oldukları görülmektedir. Oysa ki madem bu iki önemli şahsın gelişi gerçekleşmeyecektir, o zaman bu konudan bu kadar tedirgin olunması, telaşla aksinin savunulması için bir sebep de olmaması gerekirdi. Ancak tam tersine böylesine büyük bir tedirginlik ve panik ile Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişlerinin reddedilmeye çalışılması, Peygamberimiz (sav)'in 1400 sene öncesinden pek çok sahih hadisiyle müjdelediği gibi, bize Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin gelişinin çok yakın olduğunu haber veren çok önemli bir alamettir.

Zira Peygamberimiz (sav) hadislerinde, insanların sıklıkla dile getirecekleri bu "Hz. Mehdi gelmeyecekmiş, Hz. Mehdi yokmuş" sözlerinin Hz. Mehdi'nin çıkış alameti olduğunu bildirmiştir:

"İnsanların ÜMİTSİZ OLDUĞU VE "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

 


HZ. İSA VE HZ. MEHDİ'NİN GELİŞİ HAKKINDAKİ SAHİH HADİSLERDEN BAZILARI

... Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek... (Sahih-i Müslim, Bir Şerhin-Nevevi, Cilt II, s. 192; Kitab-ul İman, Bab-u Nuzül-i İsa İbn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332)

İsa bin Meryem (Meryem oğlu İsa) adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır... (Sünen-i İbni Mace, 10/340)

Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır... (Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)

Onunla (İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir... (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380)

Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu (İsa aleyhisselam)'ın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır... (Sahih-i Müslim, 6/532)

... Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri (Hz. Mehdi) ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah'ın bu ümmetebir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz,der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben (Hz. Muhammed sav), sonunda Meryem oğlu İsa (a.s.) ve ortasında da Ehli Beytimden (benim soyumdan) Mehdi vardır. (Celaleddin es-Suyuti, "Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman", Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s.78)

Mehdi bu ümmettendir ve Hz. İsa’ya imam olacaktır. (Celaleddin es-Suyuti, “Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman”, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s.79)

...Ümmü seleme (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.)'i şöyle buyururken işittim: "Mehdi benim ailemden, Fatıma'nın oğullarındandır." (Sünen-i Ebu Davud, Cilt No. 14, Sayfa No. 402, 4284)

...Ali (b. Ebi Talib) (r.a.)’dan; Rasulullah (s.a.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim Ehl-i Beyt’imden bir adam (Hz. Mehdi'yi) gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır. (SÜNEN-İ EBU DAVUD, Cilt No. 14, Sayfa No. 402, 4283)

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.13)

Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim Ehl-i Beyt'imden bir adam (Hz. Mehdi'yi) gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır. (Sünen-i Ebu Davud, Cilt No.14, Sayfa No. 402, 4283)

Onun (Mehdi'nin) hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

... Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)


SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN
SEÇME BÖLÜMLER


Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran